nasiomental
Szukaj: w


Poznaj muzykê do nietuzinkowej gry! [UWAGA KONKURS!]

Doda³: Tomek Goska, 2018-10-21

Kilka dni temu na rynku gamingowym zadebiutowa³a ciekawa, polska produkcja.My Memory of Us to bajeczna i emocjonalna opowie¶æ inspirowana tragicznymi wydarzenia z okresu drugiej wojny ¶wiatowej, w szczególno¶ci holokaustu i ¶rodowiska warszawskiego getta. Pomimo ponurego t³a historycznego, jest to pozytywna, pe³na emocji opowie¶æ dwójki dzieci, które staraj± siê przetrwaæ okrutny czas dziêki wzajemnej przyja¼ni. Gra stworzona zosta³a pod szyldem studia Juggler Games. Autorem muzyki do tego przedsiêwziêcia jest m³ody polkski kompozytor, Patryk Scelina. W rozwiniêciu newsa wiêcej za równo o samym projekcie, jak i muzyce...

Olafur Arnalds - wywiad

Doda³: Tomasz Ludward, 2018-10-20

Multiinstrumentalista, kompozytor filmowy a tak¿e wspó³twórca duetu Kiasmos. Pochodz±cy z Islandii Olafur Arnalds w unikalny sposób ³±czy pianino, smyczki oraz elektronikê. Niedawno odwiedzi³ nasz kraj, daj±c wspania³e koncerty. Nam, dziêki uprzejmo¶ci agencji Automatik, uda³o siê z nim porozmawiaæ. Zapraszamy do lektury!Star Wars in Concert - relacja!

Doda³: Tomek Goska, 2018-10-16

Wykonanie symultaniczne muzyki do takiego klasyka, jakim s± Gwiezdne Wojny powinno byæ wydarzeniem, do którego przyk³ada siê szczególn± wagê – tak od strony organizacyjnej jak i wykonawczej. Niedawno w czterech polskich miastach mieli¶my okazjê uczestniczyæ w d³ugo wyczekiwanym Star Wars in Concert. Jakie by³y nasze wra¿enia?

Star Wars in Concert - rozwi±zanie konkursu!

Doda³: Tomek Goska, 2018-10-06

Czas zakoñczyæ nasz± okoliczno¶ciow± zabawê konkursow±, w której dziêki uprzejmo¶ci firmy JVS Group mieli¶my do rozdania podwójne wej¶ciówki na Star Wars in Koncert. Pokazy z kultow± muzyk± Johna Williamsa wykonywan± na ¿ywo ju¿ nied³ugo zawitaj± do czterech polskich miast: Krakowa, Wroc³awia, Gdañska i Warszawy. A kto z naszych czytelników bêdzie mia³ okazjê uczestniczyæ w tym wydarzeniu? Zanim poznamy laureatów spróbujmy zmierzyæ siê z zadaniami konkursowymi…

Muzyczne Pejza¿e - SYNTHEMBER III(2018)
(Audycja o muzyce elektronicznej)

Doda³: Maciej Wawrzyniec Olech, 2018-10-04


Trzeci± edycjê Synthemberu podsumowujemy audycj±, któr± mo¿na by³o us³yszeæ 30 wrze¶nia na antenie Radia Podlasie. Redaktorzy Tomasz Goska i Maciej Wawrzyniec Olech omawiaj± najciekawsze, elektroniczne ¶cie¿ki d¼wiêkowe 2018 roku. Zapraszamy serdecznie!

Hans Zimmer z najwy¿szym odznaczeniem Republiki Federalnej Niemiec!

Doda³: Maciej Wawrzyniec Olech, 2018-10-04

Z okazji Dnia Zjednoczenia Niemiec, Prezydent Frank Walter Steinmeier odznaczy³ Hansa Zimmera Zwi±zkowym Krzy¿em Zas³ug ("Bundesverdientskreuz") za zas³ugi na rzecz kultury Jest to najwy¿sze odznaczenie pañstwa niemieckiego. Ceremonia odby³a siê w Berlinie w Pa³acu Bellevue. Gratulujemy!

Kamerdyner - rozwi±zanie konkursu.

Doda³: Tomek Goska, 2018-10-02

Czas rozwi±zaæ nasz± zabawê konkursow±, w której do wygrania by³ egzemplarz ¶cie¿ki d¼wiêkowej od filmu Kamerdyner ufundowany przez wydawcê albumu, Agorê. Do kogo powêdruje p³yta? Zanim poznamy laureata spróbujmy odpowiedzieæ sobie na pytanie konkursowe.

poprzednia strona
|
nastêpna strona

R E K L A M A

(425) 344-71823203497813


 
Strona hostowana przez
www.twojastrona.pl
Copyright © 2005-2018 FilmMusic.pl.
Wszelkie materia³y multimedialne wykorzystane na tej stronie s³u¿± jedynie celom informacyjnym.
Projekt i wykonanie